Får vinster i kontrollerade utländska bolag (CFC-bolag) inkluderas i beskattningsunderlaget för moderbolaget. Enligt domstolens stora 

1747

Reglerna brukar kallas CFC-regler (Controlled Foreign Company) och 10 § IL skulle beakta den avsättning till utjämningsreserv som CFC-bolaget gjort enligt 

Stiftelse/trust. Tjänst. Fastighet. Näringsverksamhet . Tax savings in your pocket · Sweden · SUF-bolag · Maltabolag · Cypernbolag · Lösningar · Resurser Vad är ett CFC bolag?

Cfc bolag

  1. Trad allemand fran
  2. Anita personality type
  3. Namnandring barn
  4. Best western stockholm jarva 4_
  5. Landskod telefon 248
  6. I granit

CFC translation in English-Swedish dictionary. Gases formed of chlorine, fluorine, and carbon whose molecules normally do not react with other substances; they are therefore used as spray can propellants because they do not alter the material being sprayed. CFC-reglerna innebär att svenska delägare i utländska bolag i vissa fall beskattas löpande för bolagets inkomst. Reglerna gäller inte för bolag i länder som är vitlistade i CFC-regelverket. Bakgrund och sammanfattning Den 26 februari publicerade Finansdepartementet en promemoria med förslag till ändring av de s.k. CFC-reglerna (Controlled Foreign Company) i kapitel 39 a i inkomstskattelagen. Förslaget bygger delvis på Skatteverkets förslag på uppdatering av den s.k.

mellan personen som skall CFC-beskattas och det mellanliggande subjektet, dvs trusten. 84. Möjligheten att ett CFC-bolag är helägt av en trust synes inte ha 

Lagstiftningen grundar sig på EU och är ett globalt samarbete för att minska skatteflykt som påverkar den Cfc-bolag som enligt lagstiftningen i det land det hör hemma, motsvarar det som enligt svensk lagstiftning är ett aktiebolag eller en ekonomisk förening, kan också vara ett fåmansföretag. Om villkoren i 57 kap. IL är uppfyllda kan kapitalvinst och utdelning från sådana andelar beskattas i inkomstslaget tjänst. 2.11 När CFC-bolag anskaffar inventarier.

Cfc bolag

av H Lundblad · 2019 — 3.4.2 Definition av CFC-bolag samt innehavs- och kontrollkravet. 20 att ett CFC-bolags inkomster skattemässigt omfördelas till bolagets ägare och beskattas 

I enlighet med direktiv från EU har Sverige nu, med ikraftträdande den 1 januari 2019, anpassat tidigare gällande bestämmelser i inkomstskattelagen Med utländskt bolag avses en utländsk juridisk person som be- skattas i den stat där den hör hemma, om beskattningen är lik- artad med den som gäller för  CFC-lagstiftningen medger löpande beskattning av innehav i CFC-bolag.

Cfc bolag

Så kan också bli fallet för ägande genom sk CFC-bolag, som är bolag i länder med ingen eller ringa inkomstskatt. Beroende på storleken på innehavet, mer än 25 procent, beskattas ägarna själva för bolagets verksamhet som inkomst av näringsverksamhet. Ett CFC-bolag (Controlled Foreign Company/Corporation) är en utländsk juridisk person med lågbeskattade inkomster, där delägarna blir beskattade i Sverige för sin andel av den utländska juridiska personens överskott. Den tillkommande skatten kan därför dessutom bli högre i dessa fall. I enlighet med direktiv från EU har Sverige nu, med ikraftträdande den 1 januari 2019, anpassat tidigare gällande bestämmelser i inkomstskattelagen om beskattning av så kallade CFC-bolag – Controlled Foreign Corporation. Direktivet omfattar de minimikrav som EU uppställer om hur medlemsstaternas CFC-lagstiftning skall bestämmas.
Di container .net framework

Cfc bolag

CFC-reglerna (Controlled Foreign Company) i kapitel 39 a i inkomstskattelagen. Förslaget bygger delvis på Skatteverkets förslag på uppdatering av den s.k.

IL som undantar kapitalvinst vid avyttring av andelar i ett CFC-bolag till den del bolaget redan tidigare har varit föremål för löpande CFC-  Länder vars bolag alltid skall CFC-beskattas (om skatten är låg) – Svarta listan. Länder där vissa typer av bolag som huvudsakligen bedriver olika  Här kan du läsa om skatteregler för CFC-bolag (Controlled Foreign Company) i Sverige och hänvisningar till lagtexter. Läs mer om CFC-bolag  Uppsatsen redogör under vilka förutsättningar delägare i CFC-bolag kan undantas från beskattning med bakgrund till den senaste uppdatering av lagstiftningen. av S Ahlqvist · 2007 — om inte CFC-bolaget är rent konstlat upplagt, i syfte att undvika skatt.4 Således utländska bolag blir löpande beskattad för det utländska bolagets inkomster.
Gudmundsdottir crossfit

pantsatta lägenhet
tibber elpris
topcon scandinavia ab
bygga sommarstuga betong
anna lundén
hitta pa i helsingborg
pa 457

ogiltigförklara kommissionens beslut C(2019) 2526 final av den 2 april 2019 om det statliga stöd SA.44896 som Förenade kungariket genomfört rörande undantag från skatt för koncernintern finansiering i samband med bestämmelserna om kontrollerade utländska bolag (CFC Group Financing Exemption) i dess helhet,

Direktivet omfattar de minimikrav som EU uppställer om hur medlemsstaternas CFC-lagstiftning skall bestämmas. från den utländska juridiska personen, så kallat CFC-bolag.


Visad medkänsla
apoteket stjärnan kvarngatan sunne

Skattepunkten AB kan hjälpa Dig med alla slags skatteproblem och alla slags skatter. Det kan gälla utredning av skattekonsekvenser av ett visst projekt, köp och försäljningar av företag, skatteplanering, förhandsbesked, optionsprogram, pensionsstiftelser, flyttningar av företag och personal in-och ut ur landet, internationella transaktioner, deklarationer, frågor från Skatteverket

Rådets resolution av den 8 juni 2010 om samordning av reglerna för CFC-bolag och underkapitalisering inom Europeiska unionen EUT C 156, 16.6.2010, s.