Däremot måste du, som byggherre, som ska bygga eller riva upprätta en kontrollplan. Bygglovenheten har tagti fram förslag/exempel för olika åtgärder som du kan använda till ditt byggprojekt. Kontrollplanen ska alltid anpassas efter byggprojektets svårighetsgrad.

637

Ansvaret ligger hos byggherren och arbetet att ta fram kontrollplanen är tidskrävande och omfattande. En kontrollplan är dokumentet som sammanställer alla de 

Denna ska fungera som ett  Ta bort denna instruktionssida innan kontrollplanen lämnas in till kommunen! Page 2. 2. KONTROLLPLAN ENLIGT PBL 10 KAP 6 § – SMÅHUS. Syftet är att underlätta för kontrollansvariga (KA) att ta fram en kontrollplan med de ingående delar som krävs enligt PBL. Det ifyllda exemplet är ett förslag på hur  Byggherren ansvarar.

Kontrollplan bygg

  1. Vardvetenskapliga begrepp exempel
  2. Arbetsgivartjansten
  3. Light dark green
  4. Linda andersson sartorelli
  5. Dehai eritrea
  6. Övre athen af borgen
  7. Sommarjobb kristinehamn 2021

Excelmall för upprättande av kontrollplan enligt Plan och Bygglagen (2010:900) samt förslag på kontrollpunkter. Det ska finnas en kontrollplan för alla lov- och anmälningspliktiga byggåtgärder. Bygg v. 16 – 25 El v. 11 samt v. 25 .

Förslag kontrollplan förråd, garage, carport, gäststuga, mindre tillbyggnad mm PDF Bygg- och miljönämnden Bräcke- och Ånge kommun; Tel. nr 0693-161 00  

Fastighetsbeteckning: Ärende: Byggherre: Kontrollansvarig: Certifieringsorgan Certifieringsnummer Förslag till arbetsplatsbesök Datum ca Projektörer (namn på person som ansvarar för respektive projektörs egenkontroll ska framgå): Entreprenörer (namn Kontrollansvarigas främsta uppgifter är att ta fram byggherrens plan för egenkontroll (egenkontroll enligt PBL) och se till att kontrollplanen följs. Det skall tillses att nödvändiga kontroller utförs, krav på dem skall följaktligen vara med i kontrollplanen och de skall också bli utförda. KONTROLLFORM - Betegnelse på dokumentert egenkontroll eller uavhengig kontroll. Kontrollform skal ansvarlig søker foreslå som en del av kontrollplan.

Kontrollplan bygg

Det är byggherren/sökande som är ansvarig för att det finns en kontrollplan för bygg- eller rivningsåtgärden. I de fall det krävs en kontrollansvarig ska denne 

En kontrollplan krävs vid alla bygg- och rivningsåtgärder som kräver lov eller anmälan. Vem gör kontrollplanen? Kontrollplanen är ditt stöd för att se till att projektet uppfyller samhällets krav enligt plan- och bygglagen. Därför behöver du en kontrollplan. En kontrollplan är ett  Fastighetsbeteckning, Kontrollplan upprättad datum: Reviderad datum: Kontrollplanen avser följande åtgärd enligt bygglovsansökan/anmälan, Upprättad av:  Excelmall för upprättande av kontrollplan enligt Plan och Bygglagen (2010:900) samt förslag på kontrollpunkter. Det ska finnas en kontrollplan för alla lov- och  Kontrollplan. Det ska finnas en kontrollplan för de flesta bygg-, rivnings- och markåtgärder som kräver lov eller anmälan.

Kontrollplan bygg

De flesta åtgärder inom bygg, rivning och mark som kräver lov eller anmälan kräver en kontrollplan. Kontrollplanen fungerar som ett kravställande dokument som hjälper till att verifiera att åtgärden kommer att uppfylla plan- och bygglagens krav. En kontrollplan ska finnas för alla åtgärder som kräver bygg- rivnings-, marklov eller är en anmälningspliktig åtgärd. Kontrollplanen ska vara anpassad till omständigheterna i det enskilda fallet och ha den utformningen och detaljeringsgrad som behövs för att säkerställa att kraven uppfylls. En kontrollplan ska innehålla uppgifter om: När du ska bygga, riva eller utföra markåtgärder måste du oftast anlita en kontrollansvarig och upprätta en kontrollplan.
Fel nummer på hitta.se

Kontrollplan bygg

Exempel på kontrollplan - Mindre byggnader och tillbyggnader · Exempel på kontrollplan - Mur och plank E-tjänst och blanketter bygglov; E-tjänst - Observera att kontrollplanen ska signeras när arbetet är klart och kontrollerna är utförda. KONTROLLPLAN enligt plan- och bygglagen 10:6.

Angående  Byggherren ansvarar sedan för att kontrollplanen genomförs löpande under byggtiden och att den undertecknas och skickas in till bygg- lovsenheten då åtgärden  KvalitetsGruppen, Använd denna enkla kontrollplan mall ifall ni har ett behov av En kontrollplan behövs i samband med byggnation. Egenkontroll bygg mall Det ska finnas en kontrollplan för alla lov- och anmälanspliktiga bygg-, rivnings- och markåtgärder. Detta gäller alltså även vid ombyggnad, annan ändring eller rivningsåtgärder som kräver lov eller anmälan, exempelvis om en byggnad tas i anspråk för ett väsentligt annat ändamål och vid installation av eldstad. Kontrollplaner för enklare byggåtgärder kan tas fram av byggherren själv – i den mån tid och relevant fackkunskap finns.
C adjectives to describe a person

hur ska man förbereda sig inför en arbetsintervju
kostnader tjanstebil
ärtsoppa vegetarisk kalorier
34 chf to eur
fasta utgifter varje månad
sae login portal

Alla åtgärder som kräver bygg-, mark-,eller rivningslov kräver också att en kontrollplan tas fram. Samma gäller för anmälningspliktiga åtgärder. Det finns inga undantag från kravet på kontrollplan förutom vid marklov.

En kontrollplan är det samlade dokument som beskriver den kontroll som en byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i Plan- och Bygglagen. Skicka in förslaget på kontrollplan till e-post bygg@ale.se eller med post till . Ale kommun, samhällsbyggnadsnämnden, 449 80 Alafors. Har du frågor kontakta byggenheten via e-post, bygg@ale.se eller kontaktcenter via telefon, 0303-70 30 00.


Dvd bert en ernie
from forth the fatal loins meaning

En kontrollplan är ett dokument/lista som innehåller en sammanställning av de kontroller som behövs för att säkerställa att samhällets krav för åtgärden uppfylls. En kontrollansvarig ska hjälpa dig att se till att alla nödvändiga kontroller görs så att kraven i bygglagstiftningen följs.

En kontrollplan är byggherren skyldig att ta fram vid de allra flesta lov- och anmälningspliktiga bygg-och rivningsåtgärder. Kontrollplanen ska innehålla: Kontroll av bygg-och rivningsåtgärder och kontroll av projektering För alla lov- och anmälningspliktiga bygg-, rivnings- och markåtgärder ska det finnas en kontrollplan. Som byggherre ska du se till att det finns en kontrollplan som visar vilka kontroller som ska göras under projektets gång. Kontrollplan. I alla byggprojekt ska det finnas en kontrollplan. En kontrollplan är en plan för kontrollen av en bygg- eller rivningsåtgärd, ofta utformad som en slags checklista.